REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU I APLIKACJI MOBILNEJ MyEdenred.pl

(dalej jako „Regulamin”)

DEFINICJE

Słowa pisane wielką literą w Regulaminie mają znaczenie nadane w niniejszym punkcie.

Aplikacja Mobilna – oznacza aplikację, która umożliwia korzystanie z wybranych funkcji i usług Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu towaru lub usługi objętej Ofertą Partnera lub Ofertą Edenred zgodnie z warunkami określonymi w ich opisie.

Dowód Wpłaty – oznacza potwierdzenie zakupu Oferty Edenred wygenerowane automatycznie i wysłane na zarejestrowany przez Użytkownika adres e-mail zawierające kod zabezpieczający lub inny identyfikator. Dowód Wpłaty, jak również usługi w nim opisane nie mogą stanowić przedmiotu dalszych umów sprzedaży lub innych umów o podobnym charakterze. Zawarty w Dowodzie Wpłaty kod zabezpieczający lub inny identyfikator stanowi dowód uprawnień Użytkownika do skorzystania z Oferty Edenred. Dowód Wpłaty nie podlega przekazaniu w żadnej formie Partnerowi.

Edenred – Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4b bud. C, 00-189 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 116438, NIP 664-100-36-62, REGON 290572125, właściciel i administrator serwisu dostępnego pod adresem myedenred.pl wraz z jego funkcjonalnościami w tym m.in. funkcjonalności myedenred.strefaokazji.pl.

Instytucja pośrednicząca – instytucja, za pośrednictwem której Użytkownik przekazuje środki celem zapłaty za towar lub usługi objęte Ofertą Partnera lub Ofertą Edenred; w szczególności bank, instytucja kredytowa lub inny agent rozliczeniowy.

Karta Edenred – oznacza bezimienną, przedpłaconą Kartę typu MasterCard wydaną przez PPS EU SA we współpracy z Edenred, będącą bezimienną Kartą i instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego.

Klient – firma prywatna lub publiczna, która zamówiła karty Edenred.

Kod – hasło indywidualne dla każdej Oferty, aktywujące rabat w sklepie Partnera określony w Ofercie, na warunkach w niej wskazanych.

Profil – element systemu dostępny po zalogowaniu w Serwisie, przypisany do Użytkownika.

Oferta Edenred - oznacza usługę lub towar Edenred dostępne dla Użytkownika w Serwisie, których zakup następuje bezpośrednio na stronie zawierającej funkcjonalność Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl. W opisie Oferty Edenred, Edenred wskaże dane Świadczeniodawcy Oferty Edenred. Oferta Edenred powinna zostać wykorzystana przez Użytkownika w terminie określonym w opisie Oferty Edenred i zgodnie z regulaminem Serwisu.

Oferta Partnera – oznacza usługę lub towar Partnera, prezentowane dla Użytkownika w funkcjonalności Serwisu dostępnej pod adresem myedenred.strefaokazji.pl, których zakupu Użytkownik może dokonać na stronie internetowej Partnera – myedenred.strefaokazji.pl zawiera odpowiednie przekierowania do stron internetowych Partnerów. Oferta Partnera powinna zostać wykorzystana przez Użytkownika w terminie określonym w opisie Oferty Partnera i zgodnie z regulaminem Partnera.

Partner - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż towarów lub usług w ramach Serwisu, w postaci Oferty Partnera, zwany również w dalszej części Sprzedawcą.

Produkt - prezentowany za pośrednictwem Serwisu towar Partnera lub Edenred, którego zakup realizowany jest za pośrednictwem Serwisu. Sprzedawcą Produktu jest Partner Serwisu lub Edenred, który finalizuje sprzedaż, dokonuje wysyłki towaru na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zakupu oraz dołącza dowód zakupu towaru, będący podstawą do zwrotu lub wymiany towaru zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

Regulamin - zasady organizacji i funkcjonowania Serwisu.

Serwis – internetowy serwis prowadzony przez Edenred pod adresem myedenred.pl, zawierający m.in. funkcjonalność dostępną pod adresem myedenred.strefaokazji.pl, dla użytkowników Edenred.

Świadczeniodawca Oferty Edenred – podmiot zobowiązany do realizacji Oferty Edenred.

Transakcja – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Użytkownikiem a Edenred drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest Oferta Edenred lub umowę sprzedaży zawartą między Użytkownikiem, a Partnerem drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie Partnera, której przedmiotem jest Oferta Partnera.

Użytkownik – osoba fizyczna pozostająca w relacji z Klientem, od którego otrzymała dostęp do Serwisu MyEdenred.pl. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzony został jej indywidualny profil, tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

Voucher (Kupon) – dokument uprawniający Użytkownika do uzyskania rabatu wskazanego w ofercie lub wymiany kuponu na produkt lub usługę w sklepie Partnera, na warunkach w nim zawartych i w sposób określony w Ofercie oraz Regulaminie Serwisu. Kupon zawiera indywidulany dla każdej Oferty unikalny kod kuponu oraz kod zabezpieczający (unikalny numer alfanumeryczny). Na kuponie wskazana jest data jego ważności oraz ewentualne dodatkowe warunki realizacji. Kupon przekazywany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej za pomocą wewnętrznego systemu Serwisu i dostępny jest dla zalogowanego Użytkownika po pobraniu kuponu i/lub dokonaniu płatności, jeżeli jest wymagana.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Edenred jest właścicielem i administratorem Serwisu oraz aplikacji mobilnej, za pośrednictwem, których Użytkownik może na warunkach przewidzianych w Regulaminie zarządzać kartami Edenred oraz korzystać z publikowanych Ofert oraz dokonywać zakupu Ofert.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw, domen internetowych, a także do wzorów, formularzy, logotypów należą do Edenred, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Serwis jest udostępniany przez Edenred za pośrednictwem sieci Internet i stron internetowych Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Dostęp do Serwisu jest możliwy również przy użyciu Aplikacji Mobilnej.

 4. Edenred zastrzega sobie wyłączne prawo do ustanawiania wiążących dla Użytkownika zasad i warunków funkcjonowania Serwisu oraz zawartych w nim Ofert.

 5. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zawierania za jego pośrednictwem przez Użytkownika umów z Edenred lub z Partnerem.

 6. Serwisy są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.

 7. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zarejestrowaniem się w Serwisie.

 8. Odpowiedzialność poszczególnych Partnerów za jakość, realizację, bezpieczeństwo towarów lub usług zakupionych przez Użytkownika regulują przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz regulaminy stosowane przez Partnerów.

 9. Regulamin jest dostępny dla każdego na stronie Serwisu.

 10. Podstawowym kanałem dystrybucji informacji pomiędzy Edenred, a Użytkownikiem w trakcie świadczenia usług jest Serwis, Profil Użytkownika oraz adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji jego Profilu w Serwisie.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z informacjami zawartymi na Serwisie.

 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. W celu korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, konieczne jest założenie Profilu.

 4. Do założenia Profilu dochodzi poprzez zarejestrowanie się przez Użytkownika na stronie myedenred.pl, w ramach której to rejestracji Użytkownik musi przejść wszystkie etapy rejestracji postępując zgodnie z pojawiającymi się w nich wskazówkami. W ramach tych etapów, Użytkownik zostanie poproszony o podanie m.in. swoich następujących danych osobowych: adresu e-mail, numer telefonu (numer telefonu zostanie użyty wyłącznie do potwierdzenia tożsamości Użytkownika gdy będzie on płacił za zakupy w Internecie lub gdy doda Kartę do płatności mobilnych), imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, nr mieszkania), miasta, kodu pocztowego, kraju. W celu dokonania rejestracji konieczne jest również zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności My Edenred, dostępną pod adresem: https://static.myedenred.pl/PL/privacy/me . Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania aktualizacji podanych przez siebie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że zawsze podane przez niego dane musza być jego prawdziwymi danymi.

 5. Edenred ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych informacji i dokumentów, na podstawie których może dokonywać weryfikacji danych Użytkownika wprowadzonych podczas rejestracji.

 6. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane przez niego podczas rejestracji Profilu Użytkownika oraz zgromadzone na jego Profilu w trakcie obowiązywania Regulaminu są prawdziwe, kompletne i dokładne.

 7. O wszelkich zmianach danych zawartych w procesie rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Edenred poprzez aktualizację tych danych przy użyciu funkcji dostępnych na Profilu Użytkownika.

 8. Edenred nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika jego obowiązków związanych z rejestracją Profilu lub aktualizacją danych Użytkownika na Profilu.

 9. Dzięki posiadaniu Profilu Użytkownik ma dostęp do Ofert Edenred oraz Ofert Partnerów, a także może dokonywać zakupów Ofert Edenred.

 10. Posiadanie Profilu na Serwisie myedenred.pl jest konieczne do posiadania przez Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu w tym m.in. z jego funkcjonalności myedenred.strefaokazji.pl.

 11. W ramach funkcjonalności dostępnych na Profilu Użytkownik może m.in.: dodać Kartę Edenred, usunąć Kartę Edenred, sprawdzić stan konta, sprawdzić historię transakcji (data, miejsce, kwota, przedmiot), dodać, zmienić, usunąć swoje dane, zmienić pin, przypomnieć pin, poprosić o wydanie duplikatu Karty Edenred, czasowo zablokować Kartę Edenred, zablokować Kartę Edenred, usunąć Profil Edenred. W ramach funkcjonalności Serwisu dostępnej pod adresem myedenred.strefaokazji.pl Użytkownik ma dostęp do Ofert Edenred i Ofert Partnera.

 12. Użytkownik tworzy login i hasło do Profilu wyłącznie na swój własny użytek. Hasło musi być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail Użytkownika przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować Edenred o tym fakcie. Edenred nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których osoba trzecia, która uzyskała dostęp do Profilu Użytkownika, dokona jakichkolwiek działań przy użyciu Profilu Użytkownika – to Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność w przypadku niezachowania danych do logowania na Profil w tajemnicy. Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła do swojego Profilu, poprzez postępowanie zgodnie ze wskazówkami Edenred.

 13. Zmiana zakresu funkcjonalności Profilu może być dokonana w dowolnym momencie przez Edenred i nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

 14. Użytkownik w każdej chwili może usunąć założony Profil Użytkownika bezpośrednio w Serwisie w zakładce „Mój profil”. Usunięcie Profilu oznacza wypowiedzenie niniejszego Regulaminu (patrz niniejszego Regulaminu) a w konsekwencji powoduje, że Użytkownika i Edenred przestają wiązać postanowienia niniejszego Regulaminu. Usunięcie Profilu powoduje, iż Profil ten zostanie na stałe usunięty, nie będzie możliwe jego późniejsze reaktywowanie, ani zarejestrowanie kart Użytkownika na nowym Profilu. Edenred będzie kontynuował przetwarzanie niektórych danych Użytkownika, pomimo usunięcia jego Profilu, zgodnie z Polityką Prywatności Edenred (https://static.myedenred.pl/PL/privacy/me).

 15. Użytkownik korzystający z Serwisu jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego loginu (nazwy Profilu – adresu e-mail) oraz hasła, jak również przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera, konta bankowego i karty kredytowej wobec osób trzecich, akceptując tym samym odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego konta lub hasła.

 16. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej wymagane jest posiadanie telefonu z kompatybilnym system. W pozostałych przypadkach korzystanie z Serwisu jest możliwe przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, poprzez wejście na stronę internetową Serwisu: myedenred.pl, lub na stronę internetową funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl, przy użyciu minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 9+, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox 30 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 30+ z włączoną obsługą JavaScript i cookies, d) Opera 24+, JavaScript i Cookies e) Safari 6.1+ ,JavaScript i Cookies.

 17. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Stron Internetowych Serwisów lub usług świadczonych przez Edenred, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Edenred.

 18. Edenred oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 19. Edenred zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Profilu Użytkownika, usunięcia Profilu Użytkownika, czasowej blokady Profilu Użytkownika, a także odmowy realizacji dyspozycji Użytkownika, za podaniem przyczyny.

 20. Edenred uprawniony jest w każdym czasie do zażądania od Użytkownika urzędowo lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu tożsamości lub innych dokumentów równoważnych. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych żądaniem Edenred ma prawo wstrzymać dostęp Użytkownika do Profilu jak również realizację Transakcji zawartych lub zleconych przez Użytkownika.

3. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści opublikowane w Serwisie stanowią wyłączną własność Edenred lub Partnera.

 2. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 3. Wszystkie publikowane na stronach Serwisu znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celach informacyjnych, pozostając własnością ich firm.

 4. Użytkownik może używać treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie na osobisty użytek. Wszelkie wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 5. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej, gospodarczej lub reklamowej.

 7. Wszelkie pomysły, sugestie lub komunikaty wysłane do Edenred przez Użytkownika, stają się wyłączną własnością Edenred. Nie dotyczy to prywatnych danych Użytkownika. Z zastrzeżeniem warunków Polityki Prywatności, Edenred jest uprawniony do używania, powielania, ujawniania i rozpowszechniania tych informacji w dowolnym celu, bez ograniczeń i rekompensat dla Użytkownika.

 8. Przekazując jakiekolwiek wiadomości lub treści w publicznych obszarach Serwisów, Użytkownik przyznaje Edenred nieodpłatne, bezterminowe, nieodwoływalne prawo do używania, rozpowszechniania, odtwarzania i kopiowania tych wiadomości i treści, a także prawo do używania i reprodukcji tych wiadomości i treści przez innych Użytkowników Serwisu w zgodzie z warunkami Regulaminu.

4. PARTNERZY I ICH OFERTY

 1. Korzystanie z Ofert Partnera odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulaminami podmiotów realizujących daną Ofertę, które ponoszą całkowitą odpowiedzialność za towary i usługi, przez nich świadczone oraz za ich ewentualne wady. Partner jest sprzedawcą i dostawcą Oferty Partnera oraz drugą stroną umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika na skutek zakupienia Oferty Partnera. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kwestie dotyczące zakupionej Oferty Partnera w tym m.in. kwestie związane z dostawą towarów i usług, procesami zwrotu, wymiany i naprawy oraz składania reklamacji jak i za ewentualne spory związane z transakcjami przeprowadzonymi pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.

 2. Edenred nie jest w żadnym zakresie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Ofert Partnerów, nabywanych przez Użytkowników na stronach internetowych Partnerów, na które to strony Użytkownicy zostają przekierowani ze strony myedenred.strefaokazji.pl, gdy wybierają Ofertę Partnera. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Ofert Partnerów ciąży wyłącznie na Partnerach, których Oferty zostały nabyte.

 3. Edenred w trosce o najwyższą jakość prezentowanych Produktów i świadczonych usług weryfikuje Partnerów i współpracuje z firmami o nieposzlakowanej opinii, charakteryzującymi się dbałością o jakość oferty oraz najwyższy poziom obsługi klienta.

5. WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI OFERT

 1. Transakcja zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem, a Edenred na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl albo pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem na stronie internetowej Partnera, na którą Użytkownik zostaje przekierowany w sposób wskazany w ustępie 5 poniżej, ze strony funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl.

 2. Zawarcie Transakcji następuje w formie elektronicznej i jest inicjowane przyjęciem przez Użytkownika Oferty Edenred prezentowanej na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl lub Oferty Partnera prezentowanej na stronie internetowej Partnera.

 3. Aby Użytkownik mógł otrzymać Dowód Wpłaty z kodem zabezpieczającym lub innym identyfikatorem pozwalającym na skorzystanie z Ofert Edenred, przechodzi na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl do „Twój Koszyk”, następnie wypełnia formularz i wybiera sposób płatności spośród dostępnych form płatności oraz uzupełnia dane płatnika.

 4. Użytkownik bierze odpowiedzialność za wskazanie prawidłowych i prawdziwych danych właściciela konta bankowego lub karty płatniczej.

 5. Aby Użytkownik mógł skorzystać z Ofert Partnera przechodzi bezpośrednio do strony Partnera klikając na stronie Oferty przycisk „Pobierz Kod” lub „Skorzystaj z Promocji” następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na stronie Partnera. Przed dokonaniem Transakcji na stronie Partnera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Partnera.

 6. W ramach jednej Transakcji mogą być nabyte różne Oferty Edenred w różnej liczbie, z zastrzeżeniem dostępności Ofert w Serwisie.

 7. Przydzielanie Ofert Edenred następuje zgodnie z kolejnością zaksięgowania wpłat na rachunku bankowym Edenred do wyczerpania liczby oferowanych Ofert Edenred danego rodzaju.

 8. Transakcję można przeprowadzić jedynie w czasie prezentacji Ofert Edenred/Ofert Partnera na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl lub bezpośrednio na stronie Partnera.

 9. Dowodem zakupu Oferty Edenred jest wygenerowany przez Edenred dokument Dowodu Wpłaty i przesłany do Użytkownika po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty na podany przez Użytkownika adres e-mail. W opisie Oferty Edenred znajdują się poniższe informacje: termin, w którym Oferta ma zostać zrealizowana, podmiot odpowiedzialny za realizację Oferty oraz inne dane niezbędne do realizacji Oferty, warunki skorzystania z Oferty Edenred, zaś podsumowanie Transakcji pojawiać się będzie po umieszczeniu Ofert/y Edenred w „koszyku” – bezpośrednio przed sfinalizowaniem Transakcji.

 10. Edenred lub Partner potwierdzają Użytkownikowi fakt opłacenia nabywanej Oferty Edenred/Oferty Partnera i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Transakcji.

 11. Nie dochodzi do zawarcia Transakcji w przypadku, gdy wymagana kwota nie znalazła się w dyspozycji Edenred lub Partnera.

 12. Po zawarciu Transakcji i dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie lub w regulaminie Partnera, Edenred lub Partner dokonuje dostawy na warunkach określonych w opisie Oferty Edenred/Oferty Partnera albo w warunkach Transakcji.

 13. Ostateczną ceną Transakcji akceptowaną przez Użytkownika jest cena Oferty Edenred/Oferty Partnera określona w złotych polskich zawarta na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl lub bezpośrednio na stronie Partnera w momencie potwierdzenia Transakcji przez Użytkownika.

 14. Użytkownik może skorzystać z Oferty Edenred/Oferty Partnera w okresie wskazanym w opisie Oferty Edenred/Oferty Partnera, jako termin realizacji Oferty Edenred/Oferty Partnera.

 15. W przypadku wykonania usługi lub zakupu towaru lub Produktu wystawcą faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi lub zakupu towaru objętych taką Ofertą jest Partner lub Edenred. Faktury lub paragony wystawiane są Użytkownikowi przez Partnera na kwotę odpowiadającą cenie Oferty.

 16. Co do zasady (chyba, że zostało to inaczej wskazane) każda Oferta Edenred może być wykorzystana tylko raz, nawet, gdy wartość oferty lub dokonywanej usługi nie została w całości zrealizowana, wówczas ofertę uznaje się za wykorzystaną w całości, a zwrot nie jest możliwy.

 17. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, Użytkownik w związku z zasadą, iż to Partner odpowiada za realizację Ofert Partnera, jest uprawniony do złożenia reklamacji u Partnera, co nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji również za pośrednictwem Edenred. W przypadku Ofert Edenred Użytkownik jest uprawniony do złożenia bezpośredniej reklamacji w Edenred.

 18. Użytkownik celem realizacji u Sprzedawcy nabytego od Edenred Vouchera (Kuponu), powinien:

  1. zapoznać się z regulaminem Oferty Edenred ;
 19. jeżeli to konieczne wydrukować Voucher (Kupon) dostępny w zakładce MOJE ZAKUPY I KUPONY lub kliknąć w przycisk « Wyślij Emailem » co spowoduje wysłanie Voucheru (Kuponu) na e-maila i następnie wydrukować załączony w załączniku PDF;

 20. przekazać Voucher (Kupon) we wskazanym w Ofercie miejscu odbioru towaru lub usługi, w oznaczonym w Ofercie i nieprzekraczalnym terminie. W niektórych przypadkach Użytkownik ma możliwość przedstawić unikalny kod Vouchera (Kuponu) ustnie, bez okazywania drukowanego Vouchera (Kuponu);

 21. poczekać na zweryfikowanie przez Sprzedawcę ważności Vouchera (Kuponu) lub podanego unikalnego kodu Vouchera (Kuponu). Z zastrzeżeniem iż każdy Partner dokonuje weryfikacji we własnym zakresie na podstawie listy zakupionych Voucherów (Kuponów) od Serwisu. Wszelkiego rodzaju błędy, uchybienia oraz szkody wynikłe z tego tytułu spoczywają na Partnerze;

 22. odebrać towar lub zrealizować usługę.

 23. Co do zasady Voucher (Kupon) zostaje zamieniony na towar lub usługę tylko w uzgodnionym terminie. Użytkownik powinien wcześniej skontaktować się z Partnerem, celem uzgodnienia odpowiedniego dla obu Stron terminu jego realizacji. W przypadku stwierdzenia prawdziwości Vouchera (Kuponu) i prawa jego posiadacza do dokonania wymiany, Sprzedawca przystępuje do wykonania usługi lub wydaje towar.

 24. Voucher (Kupon) jest jednorazowy, jeżeli inaczej w nim wyraźnie nie wskazano.

 25. Voucher (Kupon) nie podlega wymianie na pieniądze lub towar albo usługę inną niż w nim wskazane, chyba że warunki realizacji Oferty wyraźnie wskazują na taką możliwość.

 26. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowanym albo ukradzionym Voucherem (Kuponem) lub próbie wielokrotnego jego wykorzystania, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.

 27. Naruszeniem Regulaminu jest dalsza odsprzedaż przez Użytkownika Voucherów (Kuponów) oferowanych w Serwisie lub na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Sprzedawcę którego firma widnieje na kuponie do odmowy realizacji Kuponu uzyskanego w wyniku naruszenia.

6. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać płatności za Transakcję w następujący sposób: kartą płatniczą lub przelewem dokonanym za pośrednictwem płatności internetowych.

 2. Obsługę płatności internetowych dokonywanych w Serwisie za pośrednictwem przelewu prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Opłaty za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy uprawnieni do posługiwania się danym instrumentem w oparciu, o który następuje realizacja płatności w przypadku Transakcji.

 3. Obsługę płatności internetowych dokonywanych w Serwisie myedenred.strefaokazji.pl za pośrednictwem karty płatniczej, prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Opłaty za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy uprawnieni do posługiwania się danym instrumentem w oparciu, o który następuje realizacja płatności w przypadku Transakcji.

 4. Użytkownik po zatwierdzeniu Transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Instytucji Pośredniczącej.

7. CZAS OBOWIĄZYWANIA ORAZ WYPOWIEDZENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Wraz z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Edenred oraz Użytkownika zaczyna wiązać umowa, której treścią jest niniejszy Regulaminu oraz, która zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu, tj. do wypowiedzenia ww. umowy łączącej Użytkownika i Edenred, w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 poniżej. Wypowiedzenia Regulaminu dokonuje się poprzez usunięcie Profilu, czego można dokonać w zakładce Mój Profil.

 3. Usunięcie Profilu, a co za tym idzie wypowiedzenie Regulaminu, nie jest możliwe w przypadku gdy na Profilu istnieją niezakończone Transakcje. Dopiero zakończenie wszystkich Transakcji umożliwia usunięcie Profilu.

 4. Edenred jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu poprzez usunięcie Profilu Użytkownika, za miesięcznym uprzedzeniem Użytkownika o takim usunięciu. Jeśli w momencie takiego usunięcia Użytkownik miałby jakieś niezakończone Transakcje, usunięcie Profilu zostaje przesunięte na moment, gdy wszystkie Transakcje zostaną zakończone z zastrzeżeniem, że od momentu upływu miesięcznego terminu wskazanego w zawiadomieniu wysłanym przez Edenred, Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonywać żadnych czynności na swoim Profilu.

 5. W przypadku usunięcia Profilu Użytkownik traci dostęp do Voucherów (Kuponów) za pośrednictwem swojego Profilu, a także następują skutki opisane w .14. powyżej.

 6. Edenred jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszego Regulaminu w przypadkach wskazanych w ust. 7 poniżej.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z EDENRED

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.) Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu (umowa sprzedaży Oferty Edenred), bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku umów o świadczenie usług oraz umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym lub w przypadku umów sprzedaży rzeczy w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zakupu przez Użytkownika Vouchera (Kuponu) od Edenred w ramach Oferty Edenred, Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera (Kuponu) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Użytkownika Dowodu Wpłaty od Edenred – jednakże w przypadku realizacji Vouchera (Kuponu) w powyższym terminie, w którym przysługuje Użytkownikowi prawo odstąpienia od umowy zakupu Vouchera (Kuponu), Użytkownik wyraźnie zamawia od Edenred, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera (Kuponu) od Edenred; po realizacji Vouchera (Kuponu) uznaje się, że Edenred w pełni wykonał swoje obowiązki wynikające ze sprzedaży Vouchera (Kuponu) Użytkownikowi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Edenred w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie listu lub wiadomości e-mail wraz z załączonym do nich Dowodem Wpłaty, na adres e-mail: Strefa-okazji@edenred.com lub na adres siedziby Edenred Polska sp. z o.o., ul. Inflancka 4b bud. C, 00-189 Warszawa z dopiskiem "Odstąpienie Myedenred.pl". Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, kod oferty Edenred, numer telefonu, adres e-mail) umożliwiające identyfikację Użytkownika i zawartej przez niego z Edenred umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może także zostać wysłane na formularzu, zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Edenred zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Edenred), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Edenred zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Edenred dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej Transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku umów sprzedaży rzeczy, Edenred może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku umowy sprzedaży rzeczy, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania rzeczy do wskazanego przez Edenred Świadczeniodawcy Oferty Edenred niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Edenred o odstąpieniu od ww. umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy na podstawie której nabył on Voucher (Kupon) od Edenred, Użytkownik nie zwraca Vouchera (Kuponu), ponieważ wraz ze skutecznym odstąpieniem od takiej umowy Voucher (Kupon) automatycznie traci ważność i skorzystanie z niego jest niemożliwe. W przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłacenia Edenred kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Edenred o odstąpieniu od umowy. Edenred niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Odstąpienie od umów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie jest możliwe:

  1. po zrealizowaniu Oferty Edenred [w tym m.in. Vouchera (Kuponu)], za wyraźną zgodą Użytkownika, który uprzednio został poinformowany, że po realizacji Oferty Edenred [ w tym m.in. Vouchera (Kuponu)] utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Edenred,
  2. jeżeli Edenred wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Edenred utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. w przypadku Ofert Edenred [w tym m.in. Vouchera (Kuponu)] nabytych w celu wymiany na bilety/vouchery itp. na konkretne wydarzenie, po rozpoczęciu takiego wydarzenia (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, szkolenia, biletu lotniczego), w takim wypadku w opisie Oferty Edenred oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. w przypadku umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Edenred nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  5. w przypadku Ofert Edenred [w tym m.in. Voucherów (Kuponów)] o właściwościach określonych przez Użytkownika - rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika określonej w zawartej z Edenred Transakcji lub Ofert Edenred ściśle związanych z jego osobą (służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika),
  6. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  7. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  9. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Edenred nie ma kontroli;
  10. w przypadku umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Edenred do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Edenred świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  11. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  12. w przypadku umowy w zakresie dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  13. w przypadku umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  14. w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  15. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Innymi słowy uprawnienie do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych objętych tą umową nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ustępie 1 powyżej. Użytkownik niniejszym potwierdza, że ww. zgoda może zostać przez niego wyrażona w trakcie procesu zakupowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [akceptacja przez Użytkownika innej formy zgody niż utrwalona na papierze].
 3. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej z Partnerem w oparciu o Ofertę Partnera jest uregulowany w regulaminie Partnera.

9. WROTY I REKLAMACJE OFERT EDENRED

 1. Edenred ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi rzeczy bez wad.

 2. Użytkownik może zgłosić Edenred reklamacje w związku z nabytą Ofertą Edenred. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Edenred reklamacje-pl@edenred.com lub pisemnej na adres Edenred Polska sp. z o.o., ul. Inflancka 4b bud. C, 00-189 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja Myedenred.pl". W zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym na adres elektroniczny Edenred, Użytkownik powinien podać swój Login oraz opis zaistniałego problemu.

 3. Edenred zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji Ofert Edenred, których termin ważności upłynął.

 4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Edenred zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zakupionej Oferty Edenred.

 5. Edenred rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku niemożności uznania reklamacji w powyższym terminie Edenred poinformuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 6. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (pozasądowe sposoby rozpatrywania nieuwzględnionych reklamacji).

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania nieuwzględnionych reklamacji oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 8. W wypadku, gdy na podstawie reklamacji wymagane jest dokonanie zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności, Edenred dokona niezwłocznie zwrotu drogą, którą Klient uiścił opłatę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie myedenred.pl

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony mydenred.pl

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupu w Serwisie (w tym na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl). Zakup Ofert Edenred w Serwisie (w tym na stronie funkcjonalności Serwisu: myedenred.strefaokazji.pl) oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia zakupu. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji niezbędnych do realizacji Transakcji.

 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Serwisie strony będą starały się rozstrzygać polubownie.

 6. Edenred zastrzega sobie prawo w uzasadnionych sytuacjach takich jak np. dostosowanie parametrów technicznych, naprawy itd. do wprowadzania przerw lub częściowych ograniczeń w działaniu Serwisu, o których, o ile będzie to możliwe, wcześniej poinformuje na jego stronach.

 7. Nie uchybiając żadnemu postanowieniu niniejszego Regulaminu, Edenred ma prawo do natychmiastowego (w całości lub części) zawieszenia funkcjonowania któregokolwiek z Serwisów lub świadczonych za ich pośrednictwem usług, zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Profilu lub dostępnych w ramach tego Profilu usług lub funkcjonalności lub niezwłocznego wypowiedzenia Użytkowi niniejszego Regulaminu (co skutkuje rozwiązaniem umowy, której treścią jest niniejszy Regulamin oraz usunięciem Profilu Użytkownika), jeśli:

  • Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, lub
  • Edenred uważa, mając ku temu uzasadnione podstawy, że Użytkownik dopuścił się przestępstwa względem Edenred bądź innej osoby.
 8. Edenred nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne dyspozycje Użytkownika, chyba, że odpowiedzialność Edenred w tym zakresie wynika ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa.

 9. Edenred zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dyspozycji Użytkownika, jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami Regulaminu lub jeżeli jej wykonanie jest niemożliwe.

 10. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian Regulaminu Edenred poinformuje poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Ww. informacja zostanie utrzymana na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Edenred poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 11. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Profil Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Edenred w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na maila rodo@edenred.com Takie zawiadomienie jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika i skutkuje usunięciem jego Profilu wraz z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeśli w momencie takiego usunięcia Użytkownik miałby jakieś niezakończone Transakcje, usunięcie Profilu zostaje przesunięte na moment gdy wszystkie Transakcje zostaną zakończone z zastrzeżeniem, że od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonywać żadnych czynności na swoim Profilu.

 12. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, po zmianie niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania w nowym brzmieniu.

 13. Regulamin obowiązuje od 22.03.2021 r.

11. ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

Data zawarcia umowy()/odbioru()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

*niepotrzebne skreślić